Нөмірді таңдау Төлеу Физическим лицам Жеке кабинет RU

Бизнес сатылым бөлімінің байланыс нөмірі: +7(727) 330 58 58

Құрметті клиенттер!
«Мобайл Телеком-Сервис» ЖШС мониторинг жасауғажататынірісалықтөлеушіболаотырып, заңнаматалаптарынасәйкес 2017 жылғы 1 қазаннанбастапбайланысқызметтеріүшіншот-фактуралардыэлектрондықтүрдеұсынуғакөшеді.
Электрондықшот-фактураларесептікезеңнен кейінгі айдың 15-күніненкешіктірмейұсынылады.
Егер Сіз немесе СіздіңкомпанияңызЭШФАЖ (ҚРМемлекеттіккірістеркомитетінің "Электрондықшот-фактуралар" ақпараттықжүйесін) пайдаланбайтынболсаңыздар, шот-фактуралартолықзаңдыкүшібарэлектрондық сандыққолтаңбаменкуәландырылуыменқағазнұсқасындаұсынылады.
Сізді түсіністіктанытып, ынтымақтастықтыәріқарайжалғастырадыдепүміттенеміз!

Тарифтер

Толығырақ

Қызметтер

Толығырақ

Біріккен оператордың жоғары жылдамдықты интернеті – халқының жалпы саны 11 млн. адамнан асатын 680-ге жуық елді мекенді қамтиды.

© Copyright 2017 ALTEL.KZ